Podle §59 až §64 , §165 odst. (2) písm. f) a §183 odst. (2) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), v součinnosti s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a na základě §2 až §8 a §177 odst. (1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuji

Všichni uchazeči o studium obdrží písemné rozhodnutí ředitele školy o přijetí, popř. nepřijetí ke studiu. Toto rozhodnutí doporučujeme vyzvednout osobně 

 

v pátek 28. dubna 2023 od 15:00 do 19:00,

popř. v úterý 2. května 2023 od 8:00 do 16:00. 

 

V rámci osobního vyzvednutí je možné v případě přijetí odevzdat zápisový lístek, popř. v případě nepřijetí podat odvolání.

 

Všechna nevyzvednutá rozhodnutí budou odeslána v úterý 2. května 2023 poštou do rukou zákonných zástupců, a to v případě přijetí obyčejnou zásilkou a v případě nepřijetí doporučenou zásilkou do vlastních rukou.

 

Upozornění

Dnem 28. dubna 2023 je tímto zveřejněním umožňující dálkový přístup naplněn §183 odst. (2) školského zákona, tj. tímto dnem se rozhodnutí o přijetí považují za oznámená, tzn. začíná běžet lhůta 10 pracovních dní pro odevzdání zápisového lístku.

 

Zápisový lístek je tedy nutné odevzdat nejpozději

do úterý 16. května 2023.

 

V případě, že uchazeč neodevzdá zápisový lístek v termínu, zaniká právní účinek rozhodnutí o přijetí.

 

Doporučení

Vzhledem k možnosti podat v 1. kole 2 přihlášky, je již nyní naprosto jisté, že všichni přijatí uchazeči na naši školu nevyužijí možnosti odevzdat zápisový lístek, tzn. že všichni uchazeči, kteří nebyli přijati, ale jejich zájem o studium na naší škole stále trvá, mohou podat odvolání.

 

Sepsat odvolání Vám rádi pomůžeme.

 

Ing. Petr Veselý

ředitel školy