Přijímací řízení 2014/2015 - výsledky - 1.kolo

Podle §59, §60, §165 odst. (2) písm. f) a §183 odst. (2) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), s vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, a na základě §2 až §8 a §177 odst. (1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuji

výsledky přijímacího řízení
 
 
Všichni uchazeči o studium obdrží písemné rozhodnutí ředitele školy o přijetí, popř. nepřijetí ke studiu. Toto rozhodnutí je možné vyzvednout osobně ve
 
čtvrtek 24. dubna 2014 od 14:00 do 17:00 a pátek 25. dubna 2014 od 8:00 do 15:00
 
V rámci osobního vyzvednutí je možné v případě přijetí odevzdat zápisový lístek, popř. v případě nepřijetí podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí.
 
Všechna nevyzvednutá rozhodnutí budou odeslána v pátek 25. dubna 2014 poštou do rukou zákonných zástupců, a to v případě přijetí obyčejnou zásilkou a v případě nepřijetí doporučenou zásilkou do vlastních rukou.
 
Upozornění
Dnem 24. dubna 2014 je tímto zveřejněním umožňující dálkový přístup naplněn §183 odst. (2) školského zákona, tj. tímto dnem se rozhodnutí o přijetí považují za oznámená, tzn. začíná běžet lhůta 10 pracovních dní pro odevzdání zápisového lístku.
 
Zápisový lístek je tedy nutné odevzdat nejpozději
do pondělí 12. května 2014.
 
V případě, že uchazeč neodevzdá zápisový lístek v termínu, zaniká právní účinek rozhodnutí o přijetí.
 
Doporučení
Vzhledem k možnosti podat v 1. kole 2 přihlášky, je již nyní naprosto jisté, že všichni přijatí uchazeči na naši školu nevyužijí možnosti odevzdat zápisový lístek, tzn. že všichni uchazeči, kteří nebyli přijati, ale jejich zájem o studium na naší škole stále trvá, by měli podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí.
 
Sepsat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí Vám rádi pomůžeme.
 
Ing. Petr Veselý
ředitel školy

Maturita 2014

Praktické maturitní zkoušky se konají ve dnech 23. a 24. dubna 2014.
Písemné práce a didaktické testy se konají od 2. května 2014.
Ústní zkoušky se konají od 19. května 2014.
(Rozpisy podle učeben jsou průběžně vyvěšovány na nástěnce ve škole.)

Mgr. Vendulka Vorlová, zástupce ředitele

Pozvánky k přijímacím zkouškám

Vážení rodiče, Vážení uchazeči,

v průběhu měsíce března jsme na Vaši adresu odesílali pozvánky k přijímacím zkouškám na zvolený studijní obor. V případě osobního podání přihlášky v kanceláři školy jste pozvánku obdrželi na místě. Součástí pozvánky je mimo jiné registrační kód, pod kterým je uchazeč v přijímacím řízení veden a pod kterým se dozví výsledek zkoušek na stránkách školy a ve vestibulu školy.

Pokud jste tuto pozvánku neobdrželi, můžete nás kontaktovat telefonicky na čísle 487 833 123 nebo emailem na sps@sps-cl.cz, kde Vám bude kód sdělen.

Ing. Petr Veselý
Ředitel školy

Stránky