Maturita 2014

Podzimní termíny ústní maturitní zkoušky 11. a 12. 9. 2014 - ROZPIS

VŠICHNI maturanti se vždy sejdou 20 minut před začátkem zkoušení PRVNÍHO zkoušeného.


„Všichni žáci 4. ročníků se dostaví ve středu 18. 6. 2014  od  8:00 do 16:00 hod. do kanceláře zástupce ředitele školy pro Protokol o společné části maturitní zkoušky a fotografii třídy.
Žáci, kteří se přihlásili k maturitě v podzimním termínu, potvrdí přijetí přihlášky, případně podepíší kánon.“

Podzimní termíny maturitní zkoušky 2014    

Praktická zkouška 28. a 29. 8. 2014 8:00 – 12:00 hod.  (pozvánky se nebudou posílat)
Společná část – DT, PP 1. 9. – 5. 9. 2014 dle pozvánek od Cermat
Profilové a ústní zkoušky SČ 11. – 12. 9. 2014 dle časového harmonogramu vyvěšeného 1. 9. 2014 na www.sps-cl.cz
Výsledky 16. 9. 2014 9:00 – 15:30 hod.   vydávání maturitních vysvědčení a protokolů z "podzimního termínu“

Příjímací řízení 2014/2015 - 3.kolo

Vyhlašuji 3. kolo přijímacího řízení pro následující obory:

-          78-42-M/01 Technické lyceum – 19 volných míst
 
Kritéria 3. kola přijímacího řízení jsou totožná jako v 1. kole.
Přihlášky je možné podávat do pátku 30. května do 12 hodin.
Součástí přihlášky je nutné doložit výsledky z přijímacích testů SCIO z 1. kola.

Přijímací řízení 2014/2015 - výsledky - 2. kolo

Podle §59, §60, §165 odst. (2) písm. f) a §183 odst. (2) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), s vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, a na základě §2 až §8 a §177 odst. (1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuji

Příloha: 

Přijímací řízení 2014/2015 – 2. kolo

 
Vyhlašuji 2. kolo přijímacího řízení pro následující obory:
 
-          78-42-M/01 Technické lyceum – 24 volných míst
 
Kritéria 2. kola přijímacího řízení jsou totožná jako v 1. kole.
Přihlášky je možné podávat do pátku 16. května do 12 hodin.
Součástí přihlášky je nutné doložit výsledky z přijímacích testů SCIO z 1. kola.

Stránky