Přijímací řízení 2016/2017 - výsledky - 4. kolo

Podle §59, §60, §165 odst. (2) písm. f) a §183 odst. (2) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), s vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, a na základě §2 až §8 a §177 odst. (1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuji

Všichni uchazeči o studium obdrží písemné rozhodnutí ředitele školy o přijetí, popř. nepřijetí ke studiu. Toto rozhodnutí je možné vyzvednout osobně po předchozí domluvě.

V rámci osobního vyzvednutí je možné v případě přijetí odevzdat zápisový lístek, popř. v případě nepřijetí podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí.

Upozornění

Dnem 23. května 2016 je tímto zveřejněním umožňující dálkový přístup naplněn §183 odst. (2) školského zákona, tj. tímto dnem se rozhodnutí o přijetí považují za oznámená, tzn. začíná běžet lhůta 10 pracovních dní pro odevzdání zápisového lístku.

Zápisový lístek je tedy nutné odevzdat nejpozději

do pátku 3. června 2016.

V případě, že uchazeč neodevzdá zápisový lístek v termínu, zaniká právní účinek rozhodnutí o přijetí.

Ing. Petr Veselý
ředitel školy
Příloha: 

Český den proti rakovině

Každých 8 minut je v ČR postižen jeden člověk zhoubným bujením, každých 50 minut je to žena s diagnózou rakoviny prsu.

Letošní ročník Českého dne proti rakovině již po dvacáté představuje další naději pro pacienty, letos se zaměřuje právě na prevenci rakoviny prsu. Finance ze sbírkové akce budou organizátorem akce, Ligou proti rakovině Praha distribuovány potřebným pracovištím: pacientským organizacím, onkologickému výzkumu, na rekondiční pobyty onkologických pacientů a další podobné oblasti.

Střední průmyslová škola v České Lípě se i v letošním roce této záslužné akce zúčastnila a beze zbytku svěřená kvítka rozprodala. Děkujeme tímto žákům třídy 3D, Marku Svatoňovi a Zdeňkovi Holmajerovi, kteří se sbírky nezištně a s velkou vervou ujali a podpořili tak dobré jméno naší školy. Děkujeme také všem, kteří na sbírkovou akci přispěli.

R. Jonášová

Přijímací řízení 2016-2017 - 4. kolo

Vyhlašuji 4. kolo přijímacího řízení pro následující obory:
 
-          78-42-M/01 Technické lyceum – 7 volných míst
 
Kritéria 4. kola přijímacího řízení jsou totožná jako v 1. kole.
Přihlášky je možné podávat do pátku 13. května do 12 hodin.
Součástí přihlášky je nutné doložit výsledky z přijímacích testů SCIO z 1. kola.

Přijímací řízení 2016/2017 - výsledky - 3. kolo

Podle §59, §60, §165 odst. (2) písm. f) a §183 odst. (2) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), s vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, a na základě §2 až §8 a §177 odst. (1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuji

Všichni uchazeči o studium obdrží písemné rozhodnutí ředitele školy o přijetí, popř. nepřijetí ke studiu. Toto rozhodnutí je možné vyzvednout osobně po předchozí domluvě.

V rámci osobního vyzvednutí je možné v případě přijetí odevzdat zápisový lístek, popř. v případě nepřijetí podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí.

Upozornění

Dnem 9. května 2016 je tímto zveřejněním umožňující dálkový přístup naplněn §183 odst. (2) školského zákona, tj. tímto dnem se rozhodnutí o přijetí považují za oznámená, tzn. začíná běžet lhůta 10 pracovních dní pro odevzdání zápisového lístku.

Zápisový lístek je tedy nutné odevzdat nejpozději

do pondělí 23. kvěna 2016.

V případě, že uchazeč neodevzdá zápisový lístek v termínu, zaniká právní účinek rozhodnutí o přijetí.

Ing. Petr Veselý
ředitel školy
Příloha: 

Podpořte nás v soutěži

Protože se snažíme dělat na naší škole dělat věci jinak a zajímavě, rozhodli jsme se při hodině matematiky slavit. Oslava se týkala čísla PÍ a udělali jsme to opravdu ve velkém. Spojili jsme online 1. a 2. stupeň z různých základních škol, přidali se naši druháci strojaři a nakonec přišel i kouzelník J. Vše bylo zdokumentováno – nafoceno, natočeno našimi studenty. A protože se nám oslava moc líbila, chceme se s Vámi podělit o naše zážitky. Podívejte se na http://www.spravnaskola.cz/soutez/ , kde se můžete na naši oslavu podívat a podpořte nás svým hlasem. Naše video se jmenuje PÍpání.

Děkují Mgr. Hana Ulíková a 2.B

Maturitní zkouška 2015/2016 - rozpis

Všichni maturanti třídy 4.B se sejdou
k slavnostnímu zahájení ústní maturitní zkoušky
16. 5. 20167:30 hod před učebnou u3a.

Všichni maturanti třídy 4.A a 4.D se sejdou
k slavnostnímu zahájení ústní maturitní zkoušky
23. 5. 20167:30 hod před učebnou u3a a u3d.

Slavnostní rozloučení s předsedou maturitní komise bude:
4.B         18. 5. 2016 v 13:00 hod
4.A         24. 5. 2016 v 13:30 hod
4.D         27. 5. 2016 v 14:45 hod
 
Slavnostní předávání vysvědčení za přítomnosti rodičů a přátel všech žáků 4. ročníků
se bude konat 30. 5. 2016 pro třídu:
 
4.A od 14:00 hod
4.B od 14:45 hod
4.D od 15:30 hod.
 
Zúčastní se všichni žáci jednotlivých tříd, bude se vyřizovat administrativa spojená s ukončením studia.

Stránky